Sample image

ØKO-SOS er et komplett støtteverktøy for enhver rådgivningssituasjon der en møter brukere som må ha hjelp for å håndtere en vanskelig økonomisk situasjon.

Det finnes ikke noe mer spennende enn å arbeide med folks økonomi. Ikke på noe annet område finnes det så mange muligheter for å finne løsninger og få kontroll på situasjonen – midt blant inkassokrav og namsmannssaker. Men for å få til en løsning må skyldneren selv ta tak i tingene. ØKO-SOS synliggjør utfordringene men samtidig også mulighetene. Nettopp derfor er det så spennende å utfordre skyldner på en positiv måte, ved å ta ansvar når en ser mulighetene til å få økonomisk kontroll, eller planlegge et boligkjøp i fremtiden.

Alle våre økonomiske verktøy er utviklet i Excel som er godt egnet for å lage økonomiske beregninger og automatiserte prosedyrer. Vi har i dag brukere i en rekke kommuner / NAV-kontor rundt i landet. Leveres både som frittstående eller som integrert gjeldsrådgivningsmodul i sosialsystemet ACOS SOSIAL

Programverktøyet gir også veiledende sosialhjelpsvurdering med automatisk rådgivning om løsning av formål som faller utenfor sosialhjelpens pliktmessige formål. Økonomisk rådgivning er jo et krav ved behandling av enhver søknad om økonomisk sosialhjelp.

Økonomisk rådgivning er en grunnleggende kommunal tjeneste som kan være avgjørende for at en bruker kan få økonomisk kontroll og gjenvinne evnen til å benytte seg av andre hjelpetiltak i NAV.

Brukerveileding Gjeldsrådgivning

Slik virker ØKO-SOS GJELDSRÅDGIVNING

Programverktøyet analyserer brukerens situasjon, lager budsjett med nødvendig avsetning til livsopphold og foreslår betalings- eller finansieringsløsninger etter få tastetrykk. Automatisk normberegning avhengig av type sak (velg mellom gjeldsordnings- eller SIFO-sats, med tilpassing for individuelle behov) gir et riktig budsjettgrunnlag for rådgivningsarbeidet og betalingsløsninger i alle typer økonomisaker. Ved rådgivning knyttet direkte til økonomisk sosialhjelp, legges statlig veiledende normer til grunn, evt. justert for kommunens praksis. ØKO-SOS viser:

 1. Økonomiske rettigheter: Avsetning til nødvendig livsopphold og forsørgelse, boutgifter og livsoppholdsgrunnlaget kan justeres fritt i forhold til det som begrunnes i den enkelte sak, med tilpassing til den individuelle sak.
 2. Økonomiske plikter: Hva som er disponibelt til gjeldsbetjening og som må gå foran andre utgifter (forbruk etc.).
 3. Forslag til betalingsløsninger: Lages automatisk, basert på hva som er disponibelt iht. budsjettet og hvem av voksenpersonene som eier gjelden. Gir grunnlag for å lage to separate saker fra felles registrering, med rett forsørgelsesplikter iht. familielovgivningen. Prioriterte krav, herunder også utleggstrekk, kommer foran uprioriterte (forbruksgjeld). Dette sikrer at kreditorene får et betalingsforslag basert på et riktig utgangspunkt, presentert i profesjonelle oppsett.

Fra samme utredning lages også tilpassede løsninger ved boligfinansiering / refinansiering, bare ved et par tastetrykk. ØKO-SOS er kanskje det beste verktøyet en kan bruke ved vurdering av Startlån fra Husbanken, særlig overfor husstander med større hjelpebehov. Oppdateres 2 ganger pr. år (skatt, trygd og livsopphold).

Ubegrensede muligheter

ØKO-SOS er laget i Excel som også gir alle muligheter for tilpassning av et resultat til best mulig løsning, ned til minste detalj.

Betalingsløsninger

Velg bl.a. mellom:

 • nedbetaling av forbruksgjeld som ren dividende med eller uten renteberegning
 • akkord / engangsoppgjør
 • minste krav først
 • refinansiering og låneopptak

Delte løsninger for husstandens voksenpersoner, med separate nedbetalingsplaner og riktig livsopphold ved delt forsørgelse / særkullsbarn / samvær etc, fra samme utredning.

Automatisk endring av disponibelt beløp og ny nedbetalingsplan for restgjelden, f.eks. når utleggstrekk er nedbetalt. Nedbetalngsplan kan deles inn i inntil 8 perioder.

Økonomisk rådgivning ved søknader om økonomisk sosialhjelp

ØKO-SOS beregner også et veiledende budsjett basert på økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, med automatisk veiledning om løsning av alle formål som ikke er pliktmessig ytelse etter Lov om sosiale tjenester.

ØKO-SOS underbygger, supplerer og utvikler rådgiverens egen kompetanse. Er basert på gjeldende lov/forskrifter og standarder.

En økonomisk utredning med automatisk resultat gjøres raskt. Velg mellom forenklet eller full versjon i saken du arbeider med, avhengig av sakens kompleksitet (en kan når som helst endre versjon under arbeid med samme sak).

ØKO-SOS har i dag brukere i en rekke kommuner / NAV-kontor rundt i landet. Leveres som frittstående eller som integrert gjeldsrådgivningsmodul i sosialsystemet ACOS SOSIAL.

ØKO-SOS FORVALTNING

Forvaltning av trygd / inntekt er det viktigste tiltaket for å sikre at vanskeligstilte brukere ikke mister boligen. Forvaltningsarbeid er krevende bl.a. fordi det innebærer et betydelig inngrep i den personlige økonomien til de som har problemer med å prioritere inntektene rett. Det ligger mange elementer av økonomisk rådgivning i en frivillig forvaltningsavtale, noe vi har tatt konsekvensen av når vi utviklet dette støtteverktøyet.

ØKO-SOS FORVALTNING er en selvstendig modul som ble utviklet bl.a, for å:

 • Gi både saksbehandler og bruker best mulig økonomiske oversikter, som f.eks. forhåndsberegnet budsjett for hva som faktisk er disponibelt for hver måned, etter avtalte avsetninger. Her går det med mye tid hver gang en bruker ringer og det like ofte må foretas en manuell beregning før en kan svare brukeren. ØKO-SOS FORVALTING har alltid svaret klart.
 • Styrke selve rådgivningsarbeidet gjennom flere smarte pedagogiske funksjoner / visninger for involvering av bruker.
 • Kontroll av hvilke avtalte utgifter som er dekket / ikke dekket i den inneværende måneden.
 • Integrert gjeldsmodul for registrering av gjeld med automatisk beregnet nedbetalingsplan, tilpasset den individuelle sak.

Systemet bygger på at det settes opp et periodisert årsbudsjett som inneholder alle kjente betalingsformål. Fra dette settes automatisk opp en økonomisk avtale som justeres i forhold til hvilke formål som skal med / ikke med i avtalen og hyppighet av utbetaling av «fast oppdrag» til bruker. Beløpet justeres automatisk i forhold til valgt hyppighet. Via føring av et ‘kladderegnskap’ finner systemet ut resten. Den økonomiske avtalen kan til enhver tid justeres.

Brukerveileding Forvaltning

TILLEGGSVERKTØY SOM MEDFØLGER (INKLUDERT)

Avtale om bruk av ØKO-SOS GJELDSRÅDGIVNING og/eller ØKO-SOS FORVALTNING gir samtidig rett til bruk av følgende verktøy:

ØKO-SOS ADMINISTRASJON OG STATISTIKK

Er et frittstående verktøy for registrering av personer og husstander som er gitt økonomisk rådgivning iht. dokumentasjonskravet. Dokumenterer både saker på vent, under arbeid og avsluttet. Viser både type sak og resultat av rådgivningen iht. Fylkesmannens rapporteringskrav, ferdig oppsatt. Enkel registrering via utvalgte variabler. Rapporterer for akkurat den periode en ønsker. Historikkfunksjon etter hvert som tidligere saker arkiveres. Er et riktig smart verktøy: Statistikk for valgt periode ligger alltid ferdig, straks en har ajourholdt statistikken. Tidkrevende og unøyaktige opptellinger i ettertid blir unødvendig – statistikken gir alltid 100% fakta.

ØKO-SOS MÅNEDSBUDSJETT

Flere av våre kunder har ønsket et verktøy med et fra-dag-til-dag-budsjett ØKO-SOS MÅNEDSBUDSJETT er vårt svar på dette. Verktøyet er i praksis både budsjett og regnskap i ett, med 12 budsjettmåneder. En registrerer startmåned i det 1. arket. Deretter er budsjettarkene for de neste 11 månedene klare. Saldo fra 1. måned blir automatisk overført til neste måned osv.

ØKO-SOS DIVIDENDE

Enkelt verktøy for å lage en nedbetalingsplan for usikret gjeld ut fra et disponibelt beløp, uten annen utredning. Samme modul som i ØKO-SOS FORVALTNING. En nedbetalingsplan, individuelt tilpasset, lages på et øyeblikk ut fra disponibelt beløp

Brukerveileding Tilleggsverktøy Brukerveileding Administrasjon

Bilder

Nedenfor kan du få et intrykk av hvor enkelt dete er å arbeide i ØKO-SOS.