Vår kjernevirksomhet

Dagens saksbehandlingssystemer er i liten grad i stand til å dokumentere omfang og resultater av ulik faglig innsats, helt nødvendig for fagutvikling.

Det gjøres mye godt faglig arbeid i ulike deler av sosialtjenesten, uten at dette blir dokumentert eller kan dokumenteres. Men dette slår begge veier, ved at tjenesten selv ikke får informasjon om resultatene fra det viktige endringsarbeidet som drives. Denne utfordringen har hele tiden vært vår sentrale drivkraft. Våre datasystemer er bl.a. bygget for å løfte viktige tjenester opp fra en altfor individuelt og fragmentert arbeidsform, til felles faglige arenaer, for intern kunnskapsdeling og rapportering, veiledning, kompetanseløft, prosjekter, rutineutvikling og ledelse.

Gjennom våre systemer BOSAM og ØKO-SOS blir etterspurte data beregnet og presentert samtidig som en sak behandles (for ØKO-SOS sin del sikres dette via egen statistikk-modul). Kunnskaper om både enkeltsaker og for grupper: årsaker til hjelpebehov, arbeidsprosessen og hvorfor et hjelpebehov avsluttes, er hele tiden tilgjengelige og kan lett deles med andre ansatte i det daglige arbeidet. Dette øker det faglige kunnskapsgrunnlaget både for en selv og organisasjonen og gjør det spennende å arbeide med en sak / bruker. En trenger ikke bruke tid på tidkrevende og mangelfulle opptellinger f.eks. når KOSTRA-tall (enveis informasjon til stat og kommune) skal innhentes. Eller hva med rapporteringskravene for økonomisk rådgivning til fylkesmennene og kravspesifikasjonene i «Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 – 2020». Det er utfordrende å gå ut med slike krav så lenge det ikke finnes systemer som kan levere dokumentasjon med god nok kvalitet. BOSAM og ØKO-SOS kan forandre dette.

Hovedutfordringene: gode kommunale tjenester er ofte en forutsetning for at andre tiltak skal virke.

Uten tilfredsstillende bolig og økonomisk kontroll vil mange vanskeligstilte neppe være i stand til å benytte seg av andre tiltak for å bli selvhjulpne. I løpet av de siste 20 årene har regjeringen sikret betydelige midler til utvikling av både økonomisk rådgivning med veiledning og kursing via Fylkesmannen og boligsosialt arbeid gjennom nasjonale prosjekter i regi av både Husbanken og Fylkesmannen. Vi har selv vært med i denne utviklingen og ser i ettertid at sosialt arbeid med vanskeligstilte har fått store faglige løft og ressurser. Lovverket er også tydeliggjort som følge av dette.